Prin conţinutul disciplinelor cuprinse în planul său de învăţământ, programul de studii de licenţă asigură absolvenţilor săi competenţe de specialitate în concordanţă cu cerinţele de pe piaţa muncii.

 

COMPETENŢE GENERALE:

 

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor fundamentale de cercetare specifice dreptului;
  • Explicarea şi interpretarea ideilor, proceselor, fenomenelor, stărilor şi tendinţelor specifice activităţii în domeniul juridic;
  • Aptitudinea de a înţelege, analiza şi interpreta legislaţie, jurisprudenţa şi doctrina juridică română şi străină;
  • Analiza de stări şi situaţii şi asumarea de responsabilităţi pentru soluţionarea problemelor practice, prin aplicarea normelor juridice;
  • Utilizarea tehnologiei informatice moderne pentru tehnoredactare, procesare de informaţii şi accesare de baze de date cu informaţii juridice;

COMPETENŢE DE SPECIALITATE:

  • Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea conceptelor şi ideilor specifice domeniului drept în contextul globalizării;
  • Cercetarea şi cunoaşterea altor sisteme juridice în scopul realizării unor studii comparatiste, la nivel european şi internaţional;
  • Iniţierea şi dezvoltarea independentă sau în colaborare cu alţi specialişti de activităţi de cercetare specifice domeniului juridic;
  • Deprinderea limbajului juridic şi comunicarea scrisă şi verbală cu specialişti în domeniu, din spaţiul comunitar şi internaţional.