Untitled Document

Fondarea şi evoluţia Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" este una dintre dovezile cele mai grăitoare ale eficienţei iniţiativei particulare, chiar într-un domeniu conservator cum este cel al învăţământului universitar.

    Despre Facultatea de Drept Cluj-Napoca

    Facultatea asigură  studenţilor desfăşurarea unui proces de învăţământ de înaltă calitate, conceput, conform sistemului Bologna, pe două niveluri succesive:
- Nivelul I: cursuri de LICENŢĂ acreditate, cu o durată de patru ani, învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă la specializarea Drept.
- Nivelul II: studii MASTERALE acreditate, cu o durată de trei semestre, în programele Dreptul afacerilor şi Ştiinţe penale şi criminalistică, precum şi Dreptul național și european al afacerilor cu o durată de 2 semestre.

    Oportunităţi în carieră

    Diplomele noastre de licenţă şi masterat sunt echivalente cu cele ale oricărei instituţii de învăţământ publice sau private, româneşti şi europene. Planurile de învăţământ însumează discipline juridice fundamentale, de specialitate şi complementare care să contureze o personalitate completă şi complexă în concordanţă cu cerinţele sistemului juridic românesc şi european. După finalizarea studiilor în cadrul facultăţii noastre şi obţinerea diplomei de licenţă în domeniul de studii Drept vă puteţi realiza în următoarele funcţii, posturi, ocupaţii: magistraţi (judecători şi procurori) după absolvirea INM; executori judecătoreşti; auxiliari în magistratură (asistenţi judiciari, grefieri, secretari la instanţe judecătoreşti şi parchete); avocaţi şi secretari ai acestora în cadrul societăţilor civile de avocaţi sau al cabinetelor individuale de avocaţi; notari publici şi secretari ai acestora; consilieri juridici la societăţi comerciale, companii naţionale, regii autonome; funcţionari publici în administraţia publică centrală şi locală, în general; registratori de proprietate şi conducători carte funciară, orice activitate din cadrul autorităţilor publice care presupune o pregătire juridică sau studii superioare; diplomaţi, jurnalişti, experţi pe lângă instituţii guvernamentale sau organizaţii nonguvernamentale; orice alt loc de munca ce necesită pregătire juridică.

  
    Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, acreditată prin Legea nr. 238/2002  este evaluată instituțional de către ARACIS cu GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT, cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.

    Programul de studii cu licență IF și IFR a fost acredidat prin HG nr.376 din 18 mai 2016-link

Numărul de locuri IF-200; Numărul de locuri IFR-150.

  Sesiune sem.II anii I,II,III IF/IFR
  Sesiune examene sem.II masterat
  Materii opționale IFR
  Anunț disertație masterat iulie 2017
  Anunț licență iunie 2017
  Acte licență iunie 2017
  Erată grile licență 2017
  Orar sem.II IF
  Orar sem.II IFR
  Orar masterat Dreptul naţional şi european al afacerilor
  Orar masterat Ştiinţe penale şi criminalistică
  Quick link
  Curs postuniversitar Dreptul sănătății
  Taxe an univ.2017/2018
  Anunțuri
  Studii cu licenţă IF
  Studii cu licenţă IFR
  Masterat știinţe
penale şi criminalistică
  Masterat Dreptul național și european al afacerilor
  Conferința Internațională 2017
  Asociaţia absolvenţilor
Alumni Drept Cantemir Cluj
  Erasmus
  Ghidul studentului
  Conturi studenţi
  Proiect "Doing Business in Romania"
 
  Universitatea Creştină "Dimitrie Cantemir" Bucureşti
Untitled Document